Other Language Fact Sheets

These fact sheets are available in other language versions see below for:

Simplified Chinese – 运用创伤知情原则讨论创伤问题   Traditional Chinese – 簡體中文 

Arabic-                                                               صحيفة وقائع

Greek- ΕΛΛΗΝΙΚΆ            Italian- ITALIANO        Vietnamese –  TIẾNG VIỆT

Applying Trauma-Informed Principles to Conversations About Trauma

Fact sheet outlining trauma-informed principles and how to apply them in conversations around trauma

Supporting
Recovery

Fact sheet to support people who are supporting adults with experiences of complex childhood trauma

Towards
Recovery

Fact sheet to support adults with experiences of complex childhood trauma towards recovery

Fact Sheet – Simplified Chinese
情况说明书 – 简体中文

介绍资料:运用创伤知情原则讨论创伤问题

下载谈论创伤情况说明书

介绍资料:康复之路 — 为复杂创伤(包括童年创伤和虐待)的 成年幸存者提供支持

下载支持恢复情况说明书

介绍资料:康复之路 — 复杂创伤(包括童年创伤和虐待)的成年幸存者

下载迈向复苏情况说明书

Fact Sheet -Traditional Chinese
情況說明書 – 簡體中文

資料單張
討論創傷問題時應用創傷知情原則

下載談論創傷情況說明書

支持複雜創傷(包括童年創傷和虐待)
的成年倖存者的康復

下載支持恢復情況說明書

邁向康復 – 適用於複雜創傷
(包括童年創傷和虐待)
的成年倖存者

下載邁向復甦情況說明書

Fact Sheet – Arabic

صحيفة وقائع - عربي

ورقة حقائق:
تطبيق المبادئ المسترشدة بالمعرفة بالصدمات عند
الحديث عن الصدمات

تنزيل صحيفة حقائق الحديث عن الصدمات

ورقة حقائق:
دعم تعافي الناجين البالغين من الصدمات المعقدة
)بما في ذلك صدمة الطفولة وإساءة معاملة ا أ لطفال(

تنزيل صحيفة حقائق دعم الاسترداد

ورقة حقائق:
نحو التعافي – للبالغين الناجين من الصدمات المعقدة
)بما في ذلك صدمة الطفولة وإساءة معاملة ا أ لطفال(

تنزيل صحيفة حقائق نحو الاسترداد

Fact Sheet – Greek
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:
Εφαρμογη αρχων ενημερωμενων οσον αφορα το τραυμα σε συνομιλιες σχετικα με το τραυμα)

Λήψη Μιλώντας για το τραύμα δελτίο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:
Υποστήριξη ανάκαμψης ενήλικων επιζώντων σύνθετου τραύματος (συμπεριλαμβανομένου του παιδικού τραύματος και της κακοποίησης)

Κατεβάστε το υποστηρικτικό δελτίο αποκατάστασης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:
Προς την ανάκαμψη – για ενήλικους επιζώντες σύνθετου τραύματος (συμπεριλαμβανομένων παιδικών τραυμάτων και κακοποίησης)

Λήψη φύλλου πληροφοριών προς την ανάκτηση

Fact Sheet – Italian
SCHEDA INFORMATIVA – ITALIANO

SCHEDA INFORMATIVA:
Come applicare i principi incentrati sul trauma a conversazioni in merito a traumi

Scarica la scheda informativa Parlando di trauma

SCHEDA INFORMATIVA:
Come favorire la ripresa di adulti superstiti di traumi complessi (compresi i traumi e gli abusi infantili)

Scarica la scheda informativa sul ripristino di supporto

SCHEDA INFORMATIVA:
Ai fini della ripresa – per adulti superstiti di traumi complessi (tra cui traumi e abusi dell’infanzia)

Scarica la scheda informativa verso il recupero

Fact Sheet – Vietnamese
TỜ THÔNG TIN – TIẾNG VIỆT

Tờ thông tin: áp dụng các nguyên tắc hiểu rõ về chấn thương tâm lý vào cuộc chuyện trò về chấn thương tâm lý

Tải xuống Bảng thông tin về chấn thương

TỜ THÔNG TIN: Hỗ trợ hồi phục cho người thoát nạn là người lớn sau chấn thương tâm lý phức hợp (kể cả chấn thương tâm lý và bị hành hạ lúc tuổi thơ)

Tải xuống Bảng thông tin phục hồi hỗ trợ

TỜ THÔNG TIN: Hướng tới hồi phục – cho người lớn vượt qua được chấn thương tâm lý phức hợp (kể cả chấn thương tâm lý và bị hành hạ lúc tuổi thơ)

Tải xuống Tờ thông tin về Hướng phục hồi

Please click the button below to go back to Fact Sheet Series

Fact Sheets